화분/화분대

ZY-1028

19,000

ZY-1118

20,000

ZY-1027

21,000

ZY-1117

24,000

ZY-1268

24,000

ZY-1177

24,000

ZY-1132

17,000

ZY-1469

24,000

ZY-1130

30,000

ZY-1128

21,000

ZY-1185

21,000

ZY-1265

32,000

ZY-1133

32,000

HOT

폴딩 화분대(단면)

148,000

폴딩 화분대(양면)

188,000

WK-5721

28,000

WK-6100

33,000

WK-6200

33,000

ZY-358

28,000

ZY-034

19,000

WK-5722

33,000

GOOD

ZY-363

60,000

US-142

35,000

ZY-269

48,000

ZY-006

41,000

#ZY-0013

33,000

#ZY-0014

33,000

ZY-9712

41,000

ZY-9713

41,000

ZY-9714

41,000

ZY-9715

41,000

ZY-181

88,000

HOT

ZY-777

78,000

ZY-071

58,000

ZY-987 (사이즈 선택)

45,000

ZY-988

55,000

ZY-666

253,000

ZY-067

50,000

일시품절

맛돌이 불판

고객센터

  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 블로그
TEL
031-711-0027
FAX
031.711.1339
E-mail
parasol@parasol.pe.kr
사진전송
010.3019.0027 (통화불가)
  • 평일 : AM 09:00 ~ PM 06:00
  • 점심시간 : AM12:00 ~ PM13:00
  • *토요일, 공휴일 동절기 휴무입니다.

Bank Info

예금주 : 드림레저

  • ICON 기업은행 341.015493.04.018
  • ICON 우리은행 398.172817.13.001
  • ICON 신한은행 140.005.099732
주문자와 입금자의 성함이 다를경우 입금확인이 다소 지연되실 수 있습니다
자주하는질문 Q&A 1:1문의 증빙서류발행 구매후기